วันที่ 17 ตุลาคม 2555 ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์มหาสารคาม มีการประชุมชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เป็นครั้งที่ 4 โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม โดยมีนายสะอาด ไชยรงศรี ประธานชมรมฯ แจ้งในที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ การแข่งขันกีฬาสหกรณ์สัมพันธ์ครั้งที่ 11 แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบกิจการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานตรวจสอบกิจการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ทำให้การตรวจสอบกิจการมีความเข้มแข็งและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของสหกรณ์
            ในโอกาสนี้ นายประสิทธิ์ พรหมประภัศร์ หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์มหาสารคาม ได้เข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษาแก่ชมรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในครั้งนี้ด้วย